31. seja nadzornega sveta družbe Slovenske železnice d.o.o.

Slovenske železnice d.o.o. in tudi Skupina Slovenske železnice imajo ob 11-mesečju pozitiven poslovni rezultat

Današnja seja nadzornega sveta je obravnavala podatke o poslovanju za obdobje januar – november 2008, ter splošne tematike o poslovanju. Uradni podatki o poslovanju za celo leto 2008 bodo načeloma znani konec februarja. NS se je seznanil, da v 11-mesečju Slovenske železnice d.o.o. in tudi Skupina Slovenske železnice, ne beležijo izgube in imajo pozitiven poslovni rezultat. “Veseli me, da se je nadzorni svet sestal s poslovodstvom in se seznanil s stanjem poslovanja ter aktualnimi temami, ki so v javnosti sprožile veliko vprašanj. Današnja seja ni bila redna kvartalna seja, podatki o poslovanju za poslovno leto 2008 bodo tako načeloma znani v roku 2 mesecev po končanem kvartalu,” je po seji nadzornega sveta dejal Tomaž Schara, generalni direktor Slovenskih železnic.

Zadnji uradni podatki o poslovanju so za obdobje januar-september 2008, ko je skupina Slovenske železnice dosegla čisti dobiček v višini 12,2 milijonov evrov, družba Slovenske železnice d.o.o pa 10,2 milijonov evrov, kar je na ravni preteklega leta. Ta znesek ne vključuje plačila opravljenih storitev iz naslova potniškega prometa v obsegu, ki je bil naročen s strani vlade (to je približno 9 mio EURO), za kar je storitev (s strani Slovenskih železnic) bila opravljena in stroški obračunani. Transportni prihodki, ki sta jih na domačem in tujem trgu dosegla tovorni in potniški promet, skupaj v višini 125,5 milijonov evrov so glede na primerljivo lansko obdobje večji za 4,0 odstotke.

Tovorni promet z doseženimi transportnimi prihodki v višini 99,9 milijonov evrov, kar je za 3,5 odstotka več kot v predhodnem letu je prispeval največji del k skupnim poslovnim prihodkom družbe, ki so v tem obdobju znašali 285,5 milijonov evrov. Prispevek tovornega prometa bi moral biti glede na načrt nižji zaradi visokih stroških energije, uporabnine, amortizacije in stroških financiranja tudi glavni razlog za izgubo v tej dejavnosti. V potniškem prometu smo prepeljali za 5,1 odstotka več potnikov in opravili za 6,4 odstotka več potniških kilometrov, transportni prihodki so znašali 25,6 milijonov evrov, kar je za 6,1 odstotka več kot v predhodnem letu. Izguba v potniškem prometu je rezultat primanjkljaja nadomestil za opravljanje obvezne gospodarske javne službe. Dobiček je bil realiziran v dejavnosti Nepremičnine in Infrastruktura, kar je bilo predvideno tudi z načrtom.

V tem obdobju so uspeli zmanjšati stanje kreditov z 253 milijonov evrov, kolikor so znašali konec leta 2007, na 248,4 milijonov evrov konec septembra 2008. Konec septembra 2008 je primanjkljaj dolgoročnih virov znašal 44,3 milijonov evrov in je za 15,4 milijonov evrov manjši glede na konec leta 2007, kar pomeni izboljšanje finančnega ravnotežja. Kapital družbe se je povečal za 27,6 milijonov evrov.

Izplačilo plač iz naslova doseganja boljših poslovnih rezultatov

Izplačila plač iz naslova doseganja boljših poslovnih rezultatov (proračuna delovne uspešnosti) so pogodbena obveznost do zaposlenih in so bila izplača v skladu z zakonom. Slovenske železnice (SŽ) vse svoje pogodbene obveznosti do zaposlenih – plače, regrese, povračila stroškov v zvezi z delom, kot so prevoz na delo, prehrana med delom in drugo izvajajo v roku in obsegu, ki so v skladu s sprejetimi pogodbami. Neizplačilo teh obveznosti bi pomenilo kršitev pogodb. Tega izplačila pa niso prejeli vsi zaposleni – niso ga prejeli zaposleni na vseh štirih vodstvenih nivojih.

Uveljavitev novih predpisov s področja varnosti železniškega prometa

SŽ so na nove predpise s področja varnosti železniškega prometa, ki jih je določila vlada, podale strokovne komentarje. Ne glede na neupoštevanje določenih predlaganih popravkov, so SŽ te predpise upoštevale in bile nanj pripravljene v roku. V ta projekt so SŽ vložile okoli 2 mio evrov, šolale približno 5.000 zaposlenih, pridobile vse ustrezne certifikate in tudi obnovile vse potrebne certifikate za vožnjo. Promet tako poteka v skladu z vsemi predpisi in določili predpisih in varno.

Interna revizija

V letu 2008 se je pod vodstvom novega generalnega direktorja vzpostavila interna revizija, ki je pripeljala do niza možnosti, s katerimi lahko SŽ izboljšajo sistem poslovanja. Kadrovsko ekipo so v SŽ sestavili s kompetentnimi zaposlenimi, ki so jih poiskali znotraj podjetja. prizadevajo si dodati še kakšen posebej za to usposobljen kader, kar je težje uresničljivo zaradi plače menedžmenta SŽ relativno nizke glede na konkurenčne plače za tovrstno delo na trgu.

Večletne pogodbe

V letu 2008 smo pripravili večletne pogodbe o upravljanju v skladu z Zakonom o železniškem prometu, po vzorcu, ki jih predlaga EU in kot jih imajo sprejete v večini Evropskih držav, s katerimi se z vlado dogovorimo za predviden obseg storitev, ki jih bomo v naslednjih 5 letih opravili za RS, tako v potniškem prometu kot tudi pri upravljanju javne železniške infrastrukture. Zaradi medresorskih usklajevanj ti postopki potekajo počasi.

Vgradnja budnikov

Zakon, ki je predpisal vgradnjo budnikov v vozila za posebne namene (to so servisna, vlečna vozila …) ni vseboval prehodnega obdobja. SŽ so na to opozorile in Ministrstvo je odločbo PIRS kot nezakonito odpravilo in določilo rok 31.12. 2008 za vgradnjo budnikov. Inšpektorat pa je izdajal plačilne naloge, ker v odločbi, kjer je bilo določeno prehodno obdobje za vgradnjo budnikov, ni bilo zapisano, da je do 31. 12. 2008 dovoljena vožnja omenjenih vozil brez budnikov. Šlo je za pomanjkljivost zakona in Slovenske železnice in njihov generalni direktor so prevzele odgovornost in breme napake nase in tudi že plačale vse izdane globe.

Informacija o pripravi poslovnega načrta

Poslovni načrt za leto 2009 je izdelan, in bo sprejet oz potrjen, ko se dodatno uskladi glede na nastalo svetovno gospodarsko krizo in negotovost njenih razsežnosti. Brez dolgoročnejših sistemskih ukrepov, ki jih sistematično vključujemo skozi programe sprememb v organizaciji, bo težko zagotoviti uspešno poslovanje v naslednjih letih. SŽ ves čas budno spremljajo gospodarske ukrepe vlade RS in jih v svoji poslovni politiki tudi upoštevajo.

Menjava dveh članov poslovodstva

Osmega oktobra 2008 je generalni direktor Slovenskih železnic (SŽ) Tomaž Schara predlagal sklic seje nadzornega sveta na temo menjave dveh članov poslovodstva. Razlog za to zahtevo je okrepitev vodstvene ekipe Skupine Slovenske železnice s finančnim in tržnim direktorjem. Nadzorni svet v vmesnem času ni bil sklican, te teme tudi ni uvrstil na dnevni red današnje seje.