Na Slovenskih železnicah sprejeti ukrepi s predvidenim skupnim prihrankom dobrih 28 milijonov evrov

Člani poslovodstev vseh družb v sistemu Slovenskih železnic so v torek, 29. maja, s predsedniki reprezentativnih sindikatov ter predsedniki svetov delavcev podpisali Dogovor o ukrepih na področju prihodkov, izdatkov in materialnih stroškov ter na področju plač, povračil in drugih prejemkov v koncernu slovenskih železniških družb.

Dogovor bo veljal za obdobje od 1. maja 2012 do 31. decembra 2013in je pomemben korak k dolgoročni sanaciji družb, ki so del sistema Slovenskih železnic. Dogovor vključuje ukrepe za povečanje prihodkov, ukrepe za zmanjšanje izdatkov in materialnih stroškov, kadrovske ukrepe in ukrepe za zmanjšanje stroškov dela. Predvideni pozitivni učinki ukrepov bodo letos znašali 14,2 milijona evrov, leta 2013 pa 14 milijonov evrov.

Dogovor določa, da se vsem zaposlenim, ki prejemajo plačo po kolektivni pogodbi, razen zaposlenim z osnovno bruto plačo do 619 EUR, znižajo plače, odvisno od višine osnovne bruto plače (OBP):

– delavcem z OBP do 619 EUR se plača ne zniža

– delavcem z OBP od 620 do 829 EUR se plača zniža za 4 %

– delavcem z OBP od 830 do 1.224 EUR se plača zniža za 4,5%

– delavcem z OBP nad 1.224 EUR se plača zniža za 5 %

Delavcem, ki prejemajo plače po individualni pogodbi, se bodo plače znižale za 16 odstotkov. Poleg tega v času veljavnosti dogovora delavci z individualnimi pogodbami ne bodo prejemali nobenih stimulacij. Oba ukrepa znižanja plač bosta veljala od 1. maja 2012 do 31. decembra 2013. Dodatno pa se bodo do konca leta 2012 prepolovile stimulacije, ki jih delavci na kolektivni pogodbi prejemajo v skladu s sporazumom, ki je bil sklenjen konec junija 2011.

Regres za letni dopust za leti 2012 in 2013 bo, ne glede na določila Kolektivne pogodbe za dejavnost železniškega prometa, izplačan le v višini minimalne plače. Delavci, ki plačo prejemajo po individualni pogodbi, regresa ne bodo prejeli.

V času veljavnosti dogovora bo višina povračila stroškov za prevoz na delo omejena največ na višino minimalne plače. Poslovodstvo Slovenskih železnic, d.o.o. pa bo v roku treh mesecev sprejelo ukrepe za zmanjšanje uporabe lastnih prevoznih sredstev in s tem stroškov prevoza na delo.

Za leti 2012 in 2013, se bo število dni letnega dopusta, ne glede na določbe kolektivne pogodbe, zmanjšalo na naslednji način:

– delavcem, ki bi jim v skladu s kolektivno pogodbo in splošnimi akti družbe pripadalo do vključno 26 dni letnega dopusta, se število dni ne zmanjša;

– delavcem, ki bi jim v skladu s kolektivno pogodbo in splošnimi akti družbe pripadalo od 27 do vključno 31 dni letnega dopusta, se število dni zmanjša za en dan;

– delavcem, ki bi jim v skladu s kolektivno pogodbo in splošnimi akti družbe pripadalo 32 in več dni letnega dopusta, se število dni zmanjša za dva dni.

Program zdravstvene preventive leta 2012 in 2013 ne bo potekal.

Podpisniki dogovora so se še dogovorili, da se bodo stroški delovanja vseh svetov delavcev v koncernu slovenskih železniških družb leta 2012 zmanjšali za 50 odstotkov.

Najpozneje do 1. septembra 2012 bo uveljavljena nova notranja organiziranost z zmanjšanjem števila ravni vodenja na dve in z bistvenim zmanjšanjem števila vodilnih delovnih mest.

Zmanjšanje števila zaposlenih bo potekalo predvsem s pospešenim upokojevanjem vseh delavcev, ki izpolnjujejo pogoje za upokojitev, z vključevanjem delavcev v program reševanja presežnih delavcev in z drugimi socialno vzdržnimi oblikami reševanja morebitne prezaposlenosti, vse z namenom, da ne bo trajno presežnih delavcev, ki bi prešli v odprto brezposelnost. Skupno število delavcev, ki bodo letos izpolnili pogoje za upokojitev oziroma se bodo do konca leta 2013 lahko vključili v program presežnih delavcev, je 1.052. Trenutno neproduktivno zaposleni delavci bodo napoteni na čakanje na delo na domu. Hkrati na Slovenskih železnicah ni predvideno novo zaposlovanje, temveč prerazporeditve zaposlenih znotraj sistema.

Člani poslovodstev družb v koncernu Slovenskih železniških družb so se še obvezali, da bodo storili vse, da se do konca leta 2012 sprejmejo najmanj triletne pogodbe za financiranje obveznih javnih gospodarskih služb. Poleg tega bodo v času veljavnosti tega dogovora izvajali interventne ukrepe, ki jih je poslovodstvo na predlog generalnega direktorja Dušana Mesa sprejelo 22. maja.

Minister za infrastrukturo in prostor Zvone Černač in poslovodstvo Slovenskih železnic