SŽ objavljajo Prevzemno ponudbo in prospekt za odkup delnic družbe Fersped d.d., mednarodna špedicija

Na podlagi 23. člena Zakona o prevzemih (Ur l RS, št. 79/06, 67/07 – ZTFI, 1/08, 68/08, 35/11 – ORZPre75, 55/11 – sklep US in 105/11 – odločba US, 10/12 in 38/12 , v nadaljevanju: ZPre-1) daje ILIRIKA borzno posredniška hiša, d. d., Slovenska 54 a, 1000 Ljubljana, v imenu in za račun prevzemnika

PREVZEMNO PONUDBO ZA ODKUP DELNIC DRUŽBE

FERSPED, d. d., mednarodna špedicija,

Parmova ulica 37, 1000 Ljubljana

na podlagi dovoljenja Agencije za trg vrednostnih papirjev št. 40201-11/2012-5 z dne 15. 11. 2012

Več podrobnosti si lahko preberete v dokumentu na strani Javne objave.