Revidirani poslovni rezultati skupine Slovenske železnice leta 2013

V zadnjih letih na Slovenskih železnicah poteka intenzivno poslovno in finančno prestrukturiranje, ki kaže konkretne rezultate, saj se poslovanje skupine Slovenske železnice nenehno izboljšuje. Leta 2013 je skupina Slovenske železnice dosegla pozitiven poslovni izid iz poslovanja (EBIT) v višini 20 milijonov evrov; leta 2012 je znašal 8,5 milijona evrov. EBITDA je znašal 57,1 milijona evrov in se je glede na leto 2012 povečal za 9,6 odstotka.

Poslovni prihodki so dosegli 504 milijone evrov in so se glede na leto 2012 povečali za 11,1 odstotka. Na absolutno rast poslovnih prihodkov skupine Slovenske železnice je najbolj vplivala rast prihodkov v družbi SŽ-Tovorni promet in v skupini SŽ-Železniško gradbeno podjetje. Poslovni odhodki so znašali 484 milijonov evrov. Zaradi večjega obsega dela so rasli, vendar za 1,5 odstotka počasneje kot poslovni prihodki. To je tudi posledica dogovora s socialnimi partnerji o ukrepih na področju prihodkov, izdatkov in materialnih stroškov ter na področju plač, povračil in drugih prejemkov v koncernu slovenskih železniških družb.

Vse družbe v skupini Slovenske železnice so v primerjavi z letom 2012 dosegle boljše poslovne izide iz poslovanja, razen skupine SŽ-Železniško gradbeno podjetje, katere dobiček iz poslovanja je bil nekoliko pod ravnijo leta 2012. Na izboljšanje rezultata poslovanja skupine SŽ je ključno vplivalo bistveno izboljšanje rezultatov v družbah SŽ-Tovorni promet in SŽ-Potniški promet.

SŽ-Tovorni promet je leta 2013 z intenzivno tržno usmerjenostjo v poslovanje zunaj slovenskih meja dosegel spodbudne rezultate. V primerjavi z letom prej je povečal transportne prihodke za 6,1 odstotka in za 11,7 odstotka glede na poslovni načrt. SŽ-Tovorni promet je dosegel pozitiven EBIT v višini 4,4 milijona evrov in čisti dobiček v višini 3,4 milijona evrov. Količina prepeljanega blaga se je v primerjavi z letom 2012 povečala za 9,1 odstotka. Tovorni vlaki Slovenskih železnic so lani prepeljali 17,6 milijona ton blaga, opravljenih pa je bilo 3,9 milijarde netotonskih kilometrov.
Transportne prihodke je lani povečal tudi SŽ-Potniški promet, ki je dosegel pozitiven EBIT v višini 4,4 milijona evrov ter čisti dobiček v višini 2,8 milijona evrov. Z vlaki Slovenskih železnic se je lani peljalo 16,4 milijona potnikov, kar je za dobrih 5,9 odstotka več kot leta 2012, z opravljenimi 760 milijoni potniških kilometrov pa je bil presežen tudi načrtovani obseg dela.
Dobri rezultati v Tovornem in Potniškem prometu so bili doseženi kljub številnim oviram v železniškem prometu, ki so posledica slabega stanja javne železniške infrastrukture.

Skupina Slovenske železnice je leto 2013 končala s čistim dobičkom 18,7 milijona evrov. Na čisti rezultat so vplivali tudi enkratni izredni vplivi iz naslova predčasne prekinitve izvedenih finančnih instrumentov ter pozitivni saldo tečajnih razlik s skupnim neto učinkom na finančni izid v višini 4,84 milijona evrov. Izboljšali so se praktično vsi temeljni kazalniki poslovanja. Pomembno je, da se je izboljšal tudi kazalnik neto finančne obveznosti/EBITDA, s 7,2 na 6,4, izboljševati pa ga bo treba še v prihodnosti. Zato je tudi leta 2014 med glavnimi cilji v skupini SŽ izvedba finančnega prestrukturiranja, to je predvsem reprogramiranje obstoječih kreditov in vzpostavitev sistemskih podlag, da se v okviru sklenjenih večletnih pogodb zagotavljajo stabilni in zadostni finančni viri za plačevanje storitev obveznih gospodarskih javnih služb.

Letos v skupini Slovenske železnice pričakujemo nadaljnjo rast prihodkov in obsega poslovanja, še posebej v tovornem prometu, kjer potekajo dejavnosti za krepitev tržnega položaja in povečanje mednarodne konkurenčnosti.