Nova brezplačna parkirna mesta za kolesa

S ciljem pospeševanja uporabe javnega potniškega prometa, spodbujanjem trajnostne mobilnosti in zmanjševanja emisij na okolje Slovenske železnice urejajo nova brezplačna parkirišča za kolesa.

SŽ-Infrastruktura d. o. o. je izvedla projekt ureditve postavitve kolesarnic in ureditve parkirnih mest na območju železniške postaje Ljubljana, katerega je financiralo Ministrstvo za promet oz. Direkcija RS za infrastrukturo.  Urejene so tri nove lokacije za parkiranje koles, ki ponujajo 244 brezplačnih parkirnih mest, od tega je 96 pokritih na južnem vhodu v železniški podhod. Na pokritem delu je na voljo  stojalo s tlačilko in orodjem za popravilo koles. Vse te lokacije so  varovane z video nadzorom. Kolesarji imajo na področju železniške postaje Ljubljana tako sedaj na voljo skupaj 334 urejenih parkirnih mest za kolesa. Na območju železniške postaje Ljubljana je uvedena tudi prenova prometne ureditve, ki omogoča kolesarjem bolj varno uporabo površin v območju postaje, na novo je urejen tudi promet vstopa na glavno parkirišče za avtomobile, z novim krožiščem, ki omogoča večjo pretočnost prometa na tem območju.

Dodatnih 220 lokacij parkirišč za kolesa na celotnem železniškem omrežju Slovenije

Strategija razvoja prometa, ki jo je sprejela Vlada RS opredeljuje usmeritve za razvoj prometa do leta 2030 ter temelji na splošni usmeritvi oziroma poudarku na okolju prijaznejših načinih prometa, železniškem prometu in trajnostni mobilnosti, skladno z domačimi in EU politikami ter zakonodajo na tem področju. V sklopu izvajanja sektorskih politik obvladovanja emisij TGP iz prometa se izvajajo promocije in ukrepi za izboljšanje konkurenčnosti javnega potniškega prometa, spodbuja se trajnostni tovorni promet, energetsko učinkovitost cestnih motornih vozil in gradnjo kolesarskih stez in podpornih objektov ter promovira kolesarjenje. Ukrepi so usmerjeni v izboljšanje učinkovitosti vozil, spodbujanje tehnologij in goriv z nižjimi emisijami CO2, izboljšanje kakovosti in dostopnosti javnega prometa in v povečanje njegove uporabe.

V okviru skupnega projekta Ministrstva za okolje in prostor, Direkcije RS za Infrastrukturo in SŽ-Infrastruktura d. o. o. je v naslednjem obdobju predvidena izvedba novih kolesarnic in parkirišč za kolesa na celotnem slovenskem železniškem omrežju, na skupno 220-tih železniških postajah in postajališčih. Izvedba projekta se financira s strani Ministrstva za okolje in prostor, in sicer iz Sklada podnebnih sprememb, saj je ena izmed osrednjih prioritet tega ministrstva boj proti podnebnim spremembam. Tudi vsa ta na novo urejena parkirna mesta za kolesa bodo brezplačna za javno uporabo. Za zagotovitev večje dostopnosti javne železniške infrastrukture in izboljšanje konkurenčnosti storitev železniškega prevoza se bodo zagotovile tudi površine namenjene izposoji in polnjenju električnih koles.

Poleg novih parkirnih mest za kolesa na območju železniških postaj in postajališč, SŽ – Potniški promet d. o. o., v skladu s sprejetim strateškim načrtom družbe izvaja aktivnosti vezane na digitalizacijo potniškega prometa. Uvedena je že spletna prodaja in mobilna prodaja, v uvedbi je postavitev avtomatov za prodajo vozovnic za vlak in plačilo parkirišč, opremljenost vlakov z wi-fi signalom. V načrtu je vzpostavitev P&R mreže, zagotavljanje “door to door” storitev (najem koles, električnih koles in vozil, “car sharing” …) ter prenova voznega parka. Prvi novi vlak pričakujemo na slovenskem železniškem omrežju že v drugi polovici letošnjega leta.