Predprodaja abonentskih subvencioniranih vozovnic IJPP za študijsko leto 2023/2024

Predprodaja abonentskih vozovnic za študijsko leto 2023/2024 za študente se začne 21. septembra 2023.

Prodaja subvencioniranih mesečnih in letnih vozovnic se izvaja v skladu z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevozih v cestnem prometu (ZPCP-2-UPB7, UL RS, št. 6/16 z dne 29. 1. 2016, Pravilnika o izvajanju subvencioniranega prevoza (Uradni list RS, št. 7/20, 89/20 in 133/21).

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo skupaj z Ministrstvom za javno upravo, Ministrstvom za vzgojo in izobraževanje ter Ministrstvom za za visoko šolstvo, znanost in inovacije za novo šolsko/študijsko leto 2023/2024 omogoča e-vlogo za vse upravičence do subvencionirane enotne vozovnice integriranega javnega potniškega prometa (IJPP).

Vloga za izdajo vozovnice ostane nespremenjena.

Spletna vloga za odobritev subvencionirane enotne vozovnice je na voljo na portalu eUprava. Pogoj za spletno oddajo vloge je, da si uporabnik ali njihov zakoniti zastopnik uredi:

 • ustrezno digitalno potrdilo (SIGEN-CA, Pošta®CA, AC NLB in Halcom CA). Uporabnik digitalno potrdilo prejme na upravni enoti z veljavnim osebnim dokumentom.
 • Aktivira uporabniški račun smsPASS (aktivacijsko kodo uporabnik prejme po e-pošti). Digitalno potrdila so brezplačna in ga lahko dobi vsak državljan RS starejši od 15 let.

Vlagatelji lahko vlogo za izdajo subvencionirane vozovnice oddajo elektronsko preko portala eUprava na povezavi: e-uprava.gov.si

Za oddajo elektronske vloge preko portala, se vlagatelj v modul Moja E-Uprava prijavi s svojo e-identiteto (digitalno potrdilo ali smsPASS na mobilnem telefonu), izdano fizični osebi, tj. vlagatelju. Celoten postopek ureditve traja nekaj dni.


Več o tem si vlagatelji lahko preberejo na:


Uporabnik v predal Moja eUprava prejme potrdilo o oddaji in odobritvi vloge ter šifro, s katero lahko:

 • kupi vozovnico na prodajnih mestih IJPP,
 • prek spleta kupi vozovnico pri izvajalcih subvencioniranih prevozov, ki imajo organizirano spletno prodajo.

Imetnikom elektronske kartice IJPP kupljena preko spleta, se bo enotna vozovnica avtomatsko naložila ob prvi validaciji na mobilnem terminalu IJPP.
Elektronska sprememba vloge je možna v primeru, da na obstoječo vlogo, ni vezanih veljavnih vozovnic. Obstoječa vloga se avtomatsko prekliče, po posredovanju spremembe vloge preko euprave.

Kadar so na vlogo še vezane veljavne vozovnice, jih upravičenec pred spremembo vloge prekliče na prodajnih mestih prevoznikov. Na prodajnem mestu lahko upravičenec izvede tudi spremembo vloge, po postopkih, ki so veljali v preteklih letih.

Elektronsko oddana in odobrena vloga je pogoj za nakup subvencionirane vozovnice. Upravičenci, ki bodo oddali elektronsko vlogo in bo le ta odobrena, bodo lahko s šifro vloge, ki jo bodo prejeli v sklopu obvestila preko e-uprave, opravili nakup subvencioniranih vozovnic preko spleta ali na prodajnem mestu.

V primeru, da upravičenec, ki bo želel opraviti nakup vozovnice na prodajnem mestu, ne bo imel pri sebi šifre vloge, lahko prodajno osebje v sistemu preveri vlogo, na podlagi predloženega osebnega dokumenta upravičenca oziroma njegove EMŠO številke. V kolikor so podatki na e-vlogi neustrezni oz. nepravilni, lahko upravičenec na prodajnem mestu odda novo pisno vlogo.  Za vse ostale spremembe, ki so navedene v pravilniku (v primeru spremembe naslova bivanja, statusa, izobraževalnega programa ali izobraževalne ustanove upravičenca in vrste vloge), je potrebo predložiti novo vlogo.

 

ABONENTSKE SUBVENCIONIRANE VOZOVNICE

Subvencionirana vozovnica se upravičencu izda kot subvencionirana vozovnica IJPP na brezstični brezkontaktnih kartici IJPP svetlo modre barve. Potnik subvencionirano vozovnico IJPP uporablja kot enotno vozovnico IJPP, ki mu na geografskem območju veljavnosti (relaciji, coni) omogoča:

 • uporabo različnih vrst prevoza (vlak/avtobus) in
 • prestopanje na vozna sredstva različnih prevoznikov.

Potnik s subvencionirano vozovnico IJPP za mestni promet v Ljubljana (območje 1, območje 2, območje 3), Maribor, Celje, Krško, Kranj, Koper, Novo mesto, Jesenice in Murska Sobota lahko na postajah, ki ležijo znotraj conskega območja, vstopajo tudi v vozna sredstva, ki izvajajo medkrajevni javni linijski prevoz potnikov.

Subvencionirane abonentske vozovnice za dijake, udeležence izobraževanja odraslih in študente se izdajajo v sistemu IJPP samo na prodajnih mestih ST, ki so opremljena s strojno in programsko aplikacijo IJPP ter označene z nalepko IJPP, in sicer: prvi nakup subvencionirane vozovnice za tekoče šolsko leto se vedno naredi na prodajnih mestih na železniških postajah, podaljševanja le te pa se lahko izvajajo tako na prodajnih mestih na železniških postajah,  kot tudi v vlaku pri sprevodniku ter preko spletne prodaje na www.slo-zeleznice.si.

Vrsta vozovnic za dijake, študente in udeležence izobraževanja odraslih

Dijak, študent in udeleženec izobraževanja odraslih se sam odloči za nakup ali bo imel:

 • mesečno subvencionirano vozovnico Slovenija,
 • mesečno vozovnico za 10 voženj (M10),
 • letno subvencionirano vozovnico Slovenija ali
 • letno vozovnico za 10 voženj (M10).

Registrirani športniki imajo pravico do nakupa vozovnice Slovenija po ceni vozovnice M10.

 

Cene vozovnic:

 • mesečna vozovnica za potovanja po Sloveniji (M): 25 evrov,
 • letna mesečna za potovanja po Sloveniji (letna M): 200 evrov,
 • mesečna relacijska vozovnica za 10 voženj na mesec (M10): 20 evrov,
 • letna mesečna relacijska vozovnica za 10 voženj na mesec (letna M10): 160 evrov,
 • mesečna vozovnica za registriranega športnika: 20 evrov,
 • letna mesečna vozovnica za registriranega športnika: 160 evrov.

 

Z IJPP subvencionirano vozovnico lahko potujete z vsemi vlaki Slovenskih železnic, za vlake IC, MV, EC in ICS pa je potrebno doplačilo:
 •  potovanja v 2. razredu vlakov IC, MV, EC in ICS: doplačilo za mesečno vozovnico je 12 evrov,
 •  doplačilo za posamezno enosmerno vožnjo v 2. razredu vlakov IC, MV, EC je 1,50 evra, za posamezno enosmerno vožnjo v 2. razredu vlaka ICS pa 3 evre.

 

Prodajna mesta na železniških postajah, kjer lahko opravite nakup subvencioniranih IJPP vozovnic:

Borovnica, Celje, Divača, Dobova, Domžale, Dravograd, Hrastnik, Jesenice, Kočevje, Koper, Kranj, Laško, Litija, Ljubljana, Ljutomer mesto, Maribor, Medvode, Murska Sobota, Nova Gorica, Novo mesto, Ormož, Pivka, Poljčane, Pragersko, Ptuj, Rače, Rogaška Slatina, Sevnica, Sežana, Šentjur, Škofja Loka, Trebnje, Trbovlje, Zagorje in Zidani Most. Delovne čase omenjenih prodajnih mest lahko preverite na Seznamu prodajnih mest na železniških postajah.

Vlagatelj lahko predloži vlogo in izvede nakup subvencionirane vozovnice IJPP na kateremkoli prodajnem mestu prevoznika, ki je vključen v sistem IJPP (podatki o prodajnih mestih, ki so vključena v sistem IJPP so na voljo na www.ijpp.si. Vlogo lahko odda tudi preko e- uprave in naredi spletni nakup vozovnice.

 

Subvencionirana vozovnica IJPP se izda na brezkontaktno čip kartico

Brezkontaktnih kartica IJPP na katero se naloži vozovnica je izdana na ime upravičenca do subvencionirane vozovnice IJPP. Kontrola vozovnic se opravlja v vlaku z validacijo vozovnice preko mobilnega terminala. Uporabnik je dolžan na zahtevo kontrolnega osebja pokazati osebni dokument s sliko (osebno izkaznico, dijaško izkaznico, študentsko izkaznico…). V kolikor tega ne stori ali pa se podatki na brezkontaktnih kartici razlikujejo od tistih v osebnem dokumentu, se potnika obravnava kot potnik brez vozovnice.

Izdaja brezkontaktnih kartice IJPP, zamenjava brezkontaktnih kartice zaradi okvare, sprememba podatkov o imetniku ali relaciji, vračilo nepoškodovane brezkontaktnih kartice in podaljševanje roka veljavnosti je možna le na prodajnih mestih (blagajnah) na železniških postajah.

 

Vloga

Upravičenec ima lahko istočasno veljavno samo eno vlogo.

 

Ob nakupu subvencionirane vozovnice IJPP vlagatelj predloži:

 • Veljavni osebni dokument,
 • Natisnjeno ročno izpolnjeno vlogo na natisnjenem obrazcu,
 • Pri e-vlogi predloži e-obvestilo, ki vsebuje šifro vloge ali EMŠO,
 • Vlogi ni potrebno priložiti potrdila o vpisu, razen vlagatelji, ki se izobražujejo v tujini.


Vlogo upravičenec predloži:

 • ob 1. nakupu vozovnice v študijskem letu,
 • ob spremembi podatkov (sprememba naslova ali izobraževalne ustanove).

 

Obrazec in povezava do elektronske vloge sta dosegljiva:

 • na spletni strani na portalu ministrstva za okolje, podnebje in energijo,
 • na prodajnih in spletnih mestih prevoznikov.

 

Vloga za izdajo subvencionirane mesečne vozovnice je sestavljena iz:

 • Šifra vloge (desno zgoraj): prodajno osebje vpiše šifro vloge na original vloge, katero prejme pri vnosu vloge v aplikacijo IJPP (gumb Ustvari šifro).
 • Podatkov o vlagatelju, katere izpolni vlagatelj.
 • Podatkov o zakonitem zastopniku, katere izpolni zakoniti zastopnik mladoletnega vlagatelja (Vlagatelji, ki niso mladoletni ne izpolnijo teh podatkov).
 • Podatkov o izvajalcu vzgojno-izobraževalnega programa, katerega izpolni vlagatelj.
 • Podatkov o relaciji prevoza, katere izpolni in podpiše vlagatelj oz. njegov zakoniti zastopnik v primeru, da je vlagatelj mladoletna oseba.

 

Opis vrst subvencioniranih vozovnic ZA ŠOLSKO LETO 2023/2024

Mesečna subvencionirana vozovnica Slovenija je mesečna pavšalna vozovnica katera velja za vse relacijske prevoze prevoznikov IJPP na območju Slovenije mesec dni od prvega do zadnjega dne v mesecu in še prvi delovni dan naslednjega meseca. Do mesečne subvencionirane vozovnice Slovenija so upravičeni vsi upravičenci s statusom dijak, študent in udeleženec izobraževanja odraslih s statusom športnika in brez statusa.

Mesečna subvencionirana vozovnica za 10 voženj (M10) velja na izbrani relaciji mesec dni, od prvega do zadnjega dne v mesecu in še prvi delovni dan naslednjega meseca. Upravičenci, ki imajo status športnika imajo pravico do mesečne subvencionirane vozovnice Slovenija katera velja za vse relacije na območju SLO mesec dni, od prvega do zadnjega dne v mesecu in še prvi delovni dan naslednjega meseca s tem, da plača ceno mesečne
subvencionirane vozovnice za 10 voženj.

Letna subvencionirana vozovnica Slovenija je letna pavšalna vozovnica katera velja za vse relacijske prevoze na območju Slovenije. Do letne subvencionirane vozovnice so upravičeni vsi upravičenci s statusom dijak, študent in udeleženec izobraževanja odraslih s statusom športnika in brez statusa.

Letna subvencionirana vozovnica za 10 voženj velja na izbrani relaciji leto dni, od prvega do zadnjega dne v šolskem/študijskem letu. Upravičenci, ki imajo status športnika imajo pravico do letne subvencionirane vozovnice Slovenija katera velja za vse relacije na območju Slovenije leto dni, od prvega do zadnjega dne v šolskem/študijskem letu s tem, da plačajo ceno letne subvencionirane vozovnice za 10 voženj.


Za izdajo subvencionirane relacijske vozovnice ne veljajo več dosedanja pravila:

 • kombinacije M in M-10 vozovnice,
 • vloga za praktično izobraževanje in
 • ločeno bivanje.

V vseh navedenih primerih se izda mesečna vozovnica Slovenija brez dodatnih dokazil. Izjema je kadar upravičenec opravlja praktično izobraževanje in je njegova razdalja od kraja bivanja do kraja izobraževanja (od doma do šole) krajša kot 2 km, v tem primeru se vlogi za izdajo subvencionirane vozovnice predloži Potrdilo o opravljanju praktičnega izobraževanja.

Mesečne subvencionirane vozovnice se lahko prodajajo do zadnjega dne v mesecu za tekoči mesec, letne vozovnice pa se izdajajo tudi v naslednjih mesecih, pri čemer velja polna cena letne vozovnice.

 

Več informacij o subvencioniranih IJPP vozovnicah in doplačilih za mestni promet lahko preverite na Portalu subvencij potniškega prometa, ki ga upravlja Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo.