Pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri “Z anketo do nagrade”

Splošne določbe

SŽ-Potniški promet, d. o. o., Kolodvorska 11, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju organizator), prireja nagradno igro z naslovom: “Z anketo do nagrade” (v nadaljevanju nagradna igra), namenjeno vsem, ki so izpolnili anketo o zadovoljstvu uporabnikov in so se z vpisom svojega naslova elektronske pošte strinjali, da sodelujejo v nagradni igri. Anketa je objavljena na spletni strani https://potniski.sz.si/

Nagradna igra poteka v času od 22. septembra 2022 do vključno 21. oktobra 2022 do 24.00. Organizator lahko anketo podaljša.

Organizator podeljuje naslednje nagrade:

  • 2 x celodnevno kopanje v Thermani Laško in povratna vozovnica za vlak do Laškega, za dve osebi,
  • 2 x vozovnica za vlak IZLETka za eno osebo, s katero lahko neomejen potujete do 5 dni, ob sobotah, nedeljah in praznikih,
  • 10 x povratna vozovnica za vlak za eno osebo, za potovanje na kateri koli relaciji v Sloveniji.

V ta namen bo organizator izžrebal nagrajence, ki prejmejo nagrade.

S sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči sprejmejo splošne pogoje sodelovanja.

Namen nagradne igre

Namen nagradne igre je promocija organizatorja skozi spodbujanje komunikacije z uporabniki  in spodbujanje k izpolnjevanju anketnega vprašalnika.

Kdo lahko sodeluje v nagradni igri

V nagradni igri lahko sodelujejo vsi anketiranci, ki so na koncu ankete z vpisom svojega elektronskega naslova soglašali, da sodelujejo v nagradni igri in da se njihov elektronski naslov uporabi za obveščanje o nagradi.

Sodelujoči, mlajši od 18 let, v nagradni igri ne morejo sodelovati. Če bo ugotovljeno, da je izžrebanec oseba, mlajša od 18 let, bo ta izločen iz žreba, organizator pa izžreba drugo osebo.

V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni organizatorja, podeljevalca nagrade in zaposleni v podjetjih, ki kakorkoli sodelujejo pri izvedbi nagradne igre. Prav tako v nagradni igri ne morejo sodelovati pravne osebe.

S sodelovanjem sodelujočega se šteje, da vpiše svoj naslov elektronske pošte, s čimer soglaša s pravili nagradne igre.

Nagrajenec je izžrebanec, ki nagrado dejansko prevzame.

Način sodelovanja v nagradni igri

Vsak, ki želi sodelovati v nagradni igri mora izpolniti anketni vprašalnik na temo merjenja zadovoljstva uporabnikov in z vpisom svojega naslova elektronske pošte soglašati,  da sodeluje v nagradni igri in da se njegov naslov elektronske pošte uporabi za obveščanje o nagradi.

Organizator bo najkasneje v 5 delovnih dneh po preteku časa trajanja nagradne igre izvedel elektronsko žrebanje, izžrebal nagrajence in jih o nagradi obvestil preko elektronske pošte. Nagrajenci dovoljujejo objavo njihovih imen in priimkov na spletni strani in v socialnih omrežjih organizatorja.

Žrebanje nagrajencev ne bo javno. Elektronsko žrebanje bo potekalo v upravni stavbi Slovenskih železnic d. o. o., Kolodvorska 11, Ljubljana oz. na sedežu SŽ-Potniški promet, d. o. o., Trg OF 7/8, Ljubljana, v prisotnosti 3-članske komisije, sestavljene iz predstavnikov organizatorja nagradne igre.

Rezultat nagradne igre je dokončen. Pritožba ni mogoča.

Nagrade in prevzem nagrad

Nagradni sklad vsebuje:

  • 2 x Izlet z vlakom na kopanje v Thermano Laško za 2 osebi
  • 2 x vozovnica IZLETka za dve osebi, s katero lahko neomejeno potujete po Sloveniji ob sobotah, nedeljah in praznikih
  • 10 x povratna vozovnica za vlak za eno osebo, za katero koli relacijo v Sloveniji.

Nagrajenci  bodo o nagradi in načinu prevzema nagrade obveščeni najkasneje v roku 2 delovnih dni po žrebanju na e-naslov, ki ga je vpisal v anketnem vprašalniku. Nagrajenci bodo morali v roku 3 dni organizatorju posredovati svoje osebne podatke: ime in priimek, datum rojstva, naslov in davčno številko (samo pri prvi nagradi). Na poslani naslov bo organizator poslal nagrado oz. dopis,  s katerim bo lahko prevzel nagrado. Kupone bo organizator poslal po pošti na naslov, ki ga bo navedel nagrajenec.

V kolikor organizator nagradne igre v roku 8 dni od trenutka, ko izžrebancu pošlje obvestilo o tem, da je bil izžreban, iz katerega koli razloga (npr.: izžrebanec izjavi, da nagrade ne želi sprejeti, naslov izžrebanca je nepopoln ali napačen ipd.) ne prejme od njega vseh potrebnih podatkov, se šteje, da izžrebanec nagrade ne želi sprejeti ter je tako organizator v razmerju do izžrebanca prost vseh obveznosti po tej nagradni igri in pridobi pravico z nagrado razpolagati v kakršen koli drug namen.

Denarno izplačilo nagrade ni mogoče. Nagrada je izdana na ime, zato ni prenosljiva. Menjava nagrade ni mogoča.

Varovanje osebnih podatkov

SŽ- Potniški promet, d. o. o. se zavezuje spoštovati standarde varstva osebnih podatkov, določene s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (Uredba EU 2016/679) in vsakokrat veljavnim zakonom o varstvu osebnih podatkov. Upravljalec zbirke osebnih podatkov je podjetje SŽ- Potniški promet, d. o. o., Kolodvorska 11, 1506 Ljubljana, matična številka 6017274000, davčna številka SI 89393686. Kontakt pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov: [email protected]

Udeleženec v nagradni igri organizatorju kot upravljavcu zbirke osebnih podatkov dovoljuje, da do preklica udeleženca oziroma do izpolnitve namena obdelave podatkov vodi, vzdržuje in obdeluje zbirko posredovanih osebnih podatkov za potrebe izvedbe nagradne igre v skladu z vsakokrat veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (Uredba EU 2016/679).

Vsak udeleženec v nagradni igri z vpisom naslova elektronske pošte potrdi sodelovanje v nagradni igri in s tem organizatorju dovoljuje hranjenje in obdelavo svojih osebnih podatkov (elektronskega naslova) za sodelovanje v nagradni igri, za namene izvedbe nagradne igre. Udeleženec je odgovoren za pravilnost osebnih podatkov, ki jih posreduje upravljavcu.

Za izvedbo nagradne igre, organizator uporablja naslov elektronske pošte, od izžrebancev pa naknadno pridobi tudi naslednje podatke : ime, priimek, datum rojstva in naslov bivališča ter davčno številko, zaradi izpolnjevanja davčnih predpisov. Podatke bo organizator, uporabil zgolj v namen izvedbe te nagradne igre.

Organizator bo hranil navedene osebne podatke izžrebancev v skladu z veljavno davčno zakonodajo.

Privolitev k obdelavi lahko udeleženec v nagradni igri kadarkoli prekliče, preklic pa ne vpliva na zakonitost obdelave podatkov pred preklicem. Privolitev udeleženec prekliče brezplačno, s pisnim obvestilom na naslov organizatorja ali na elektronski naslov [email protected].

Družba v skladu z določbami Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov (Uredba EU 2016/679) zagotavlja posamezniku, na katerega se nanašajo osebni podatki, uresničevanje pravic, ki so opredeljene v določbah od 12. do 23. člena, ter drugih pravic, ki jih zagotavljata Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov (Uredba EU 2016/679) in vsakokrat veljavni zakon o varstvu osebnih podatkov.

Posameznik lahko svoje pravice do dostopa, popravka in izbrisa oziroma omejitve obdelave, ugovora obdelavi in prenosljivosti osebnih podatkov uveljavlja z vložitvijo zahteve, poslane na naslov družbe: Slovenske železnice, d. o. o., Kolodvorska 11, 1506 Ljubljana, s pripisom »za pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov« ali na elektronski naslov: [email protected]

Družba o zahtevi posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, odloči v roku enega meseca od prejema popolne zahteve, ta rok pa se po potrebi lahko podaljša za največ dva dodatna meseca.

Če družba ne odloči o zahtevku, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali če posameznik meni, da se njegovi osebni podatki shranjujejo ali kako drugače obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ima pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu RS.

Izžrebanec dovoljuje organizatorju nagradne igre objavo svojih osebnih podatkov (ime in priimek) v sredstvih javnega obveščanja in na svetovnem spletu z namenom obveščanja o rezultatih žrebanja oz. prevzema nagrade.

Odgovornost organizatorja

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za:

  • (ne)delovanje spletne strani SŽ
  • (ne)resničnost podatkov, ki jih pošiljajo sodelujoči,
  • nedelovanje spletne storitve, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve,
  • vsakršne posledice, ki bi jo sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri.

Končne določbe

Organizator si pridržuje pravico do sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator udeležence obveščal z objavami na spletni strani https://potniski.sz.si/.
Za dodatne informacije v zvezi z nagradno igro lahko udeleženci pišejo na naslov [email protected]. Pogoji sodelovanja in pravila nagradne igre so dostopna na spletni strani https://potniski.sz.si/

Ljubljana, 22. 9. 2022