Subvencionirane vozovnice IJPP za dijake in študente

 

Subvencionirana vozovnica Integriranega javnega potniškega prometa IJPP je enotna elektronska vozovnica, ki jo lahko upravičenec uporablja za prevoz z vlakom (v 2. razredu potniškega vlaka, za višji razred in višjo vrsto vlaka je nujno doplačilo), medkrajevnim avtobusom in tudi z mestnim avtobusom v Ljubljani in Mariboru. Subvencionirana vozovnica IJPP uporabniku omogoča vsakodnevno izbiro javnega linijskega prevoza na relaciji zapisani v vlogi. Subvencionirana vozovnica za uporabo mestnega prometa v Kranju, Kopru, Novem mestu, na Jesenicah in v Murski Soboti, še ni sestavni del IJPP, zato jo lahko dijaki pridobijo le na prodajnem mestu prevoznika v omenjenem mestnem prometu in se  kot doslej uporablja izključno na vozilih tega prevoznika;

Za izdajo subvencionirane vozovnice IJPP se pri izpolnjevanju vloge v polje z nazivom prevoznika vpiše »prevoznik IJPP«, v polje relacija pa vlagatelj vpiše uradno ime postaje ali postajališča, ki je najbližje vlagateljevemu bivališču v času šolanja in ustanovi, v kateri se vlagatelj izobražuje. Uraden naziv najbližje postaje ali postajališča vlagatelji predhodno preverijo na portalu – SubvencijeIjpp. V primeru izdaje kombinirane vozovnice vlagatelj vpiše tudi relacijo, na kateri se bo prevažal z mestnim prometom Ljubljana ali Maribor (Ljubljana – Ljubljana ali Maribor – Maribor);

Z namenom hitrejšega postopka izdaje subvencionirane vozovnice IJPP upravljavec IJPP vsem vlagateljem predlaga, da podpisano in s strani izobraževalne ustanove potrjeno vlogo prinesejo k prevozniku, kjer so že preteklo leto oddali vlogo oziroma na prodajno mesto tistega prevoznika, ki bo izvedel pretežni del prevoza;

Vozovnica je naložena na novo brezstično čip kartico IJPP, ki jo uporabniki ob nakupu vozovnice IJPP prejmejo brezplačno na prodajnem mestu prevoznika.  Vsi prevozniki ne bodo izdajali subvencioniranih vozovnic IJPP na vseh svojih prodajnih mestih, zato je pred nakupom subvencionirane vozovnice IJPP s strani vlagatelja potrebno preveriti na – Subvencije-Ijpp, na katerih prodajnih mestih bo omogočen nakup subvencioniranih vozovnic IJPP;

V skladu s Pravilnikom o izvajanju subvencioniranega prevoza subvencionirana vozovnica pripada vsem dijakom, študentom in udeležencem izobraževanja odraslih, ki imajo bivališče najmanj 2 kilometra oddaljeno od kraja izobraževanja.

Za upravičence subvencioniranih vozovnic IJPP, ki se izobražujejo zunaj Republike Slovenije ter tuje upravičence, ki se izobražujejo v Republiki Sloveniji, veljajo določila pravilnika za
izdajo abonentskih subvencioniranih vozovnic integriranega javnega potniškega prometa za vlagatelje subvencioniranega prevoza. Subvencionirana vozovnica IJPP, ter osnovnošolska mesečna, polletna in letna vozovnica, ki je izdana do zadnje postaje SŽ, velja tudi za potovanje od/do mejne točke (meje RS) brez doplačila oziroma plačila prevoznine za vlak.

Pogoji za uveljavitev subvencioniranega prevoza

Upravičenec do subvencioniranega prevoza je vlagatelj, ki ima bivališče najmanj dva km oddaljeno od kraja izobraževanja in se izobražuje po javno veljavnih izobraževalnih ali študijskih programih, s statusom:

  • dijaka do 27. leta starosti, ki se je pred dopolnjenim 22. letom starosti prvič vpisal v program nižjega poklicnega izobraževanja, srednjega poklicnega izobraževanja, srednjega tehniškega ali drugega strokovnega ter splošnega izobraževanja,
  • udeleženca izobraževanja odraslih, ki se izobražuje po veljavnih programih poklicnega, srednjega in višjega strokovnega izobraževanja, če ni v delovnem razmerju, ni prijavljen kot brezposelna oseba ali se ne izobražuje v skladu s predpisi o urejanju trga dela do dopolnjenega 26. leta starosti, če se ne izobražuje v skladu s predpisi o urejanju trga dela; in v Republiki Sloveniji ali tujini ni: – v delovnem razmerju ali ne opravlja samostojne registrirane dejavnosti; – vpisan v evidenco brezposelnih oseb pri pristojnem organu; – poslovodna oseba gospodarske družbe ali direktor zasebnega zavoda,
  • študenta do dopolnjenega 32. leta starosti, ki se je pred dopolnjenim 27. letom starosti prvič vpisal v program višješolskega ali visokošolskega izobraževanja prve ali druge stopnje.

Upravičenec oziroma njegov zakoniti zastopnik v primeru kršitve vrne neupravičeno obogatitev v višini zneska subvencije na mesečni ravni, za vsak posamezni mesec kršitve.

Aplikacija IJPP ima vgrajeno kontrolo starosti dijaka, študenta in udeleženca odraslih in ne bo sprejela vlog oseb, ki niso upravičeni do subvencioniranega prevoza.

Za nakup dijaške oz. študentske subvencionirane vozovnice v primeru oddaje natisnjene vloge potrebujete:

• veljavni osebni dokument;

• natisnjeno izpolnjeno vlogo,

• vlogo potrdite na šoli ali ob izdaji vozovnice izpolnjeni vlogi priložite na šoli izdani potrdilo o vpisu.**

* Izvajalec vzgojno izobraževalnega programa oziroma študijskega programa lahko podatke o statusu vlagatelja potrdi na vlogi ali z izdanim potrdilom o vpisu.
** V primeru opravljanja praktičnega izobraževanja, ki je del izobraževalnega procesa, morate poleg izpolnjene vloge predložiti s strani vzgojno izobraževalnega ali visokošolskega zavoda potrjen obrazec »Potrdilo o opravljanju praktičnega izobraževanja«, ki je priloga pravilnika. Iz potrdila mora biti razviden naslov, obdobje opravljanja in število dni opravljanja praktičnega izobraževanja v tednu.

Kako do subvencionirane enotne vozovnice

*Subvencionirane vozovnice IJPP niso prenosljive, “vlakospremno” osebje lahko ob vozovnici preveri tudi osebni dokument imetnika vozovnice.

Prodajna mesta IJPP

Sevnica, Zidani Most, Trbovlje, Zagorje, Litija, Ljubljana, Škofja Loka, Kranj, Lesce Bled, Jesenice, Domžale, Celje, Šentjur, Poljčane, Pragersko, Maribor, Maribor Tezno, Rogaška Slatina, Ptuj, Ormož, Ljutomer mesto, Murska Sobota, Borovnica, Postojna, Sežana, Koper, Nova Gorica, Grosuplje, Novo mesto. V Ilirski Bistrici in Medvodah je mogoče samo podaljšati subvencionirane vozovnice.

Delovni čas prodajnih mest

Vsa ostala prodajna mesta z delovnimi časi lahko preverite na spletni strani ministrstva za infrastrukturo.

Mesečna subvencionirana vozovnica IJPP

Subvencionirana vozovnica IJPP  velja na izbrani relaciji za obdobje enega meseca, in sicer od prvega do zadnjega dne v mesecu in še prvi delovni dan naslednjega meseca (sobota se ne šteje kot delovni dan).
Cena subvencionirane vozovnice IJPP, ki jo plača upravičenec je odvisna od dolžine relacije, na kateri upravičenec potuje:

Razred/oddaljenost Cena mesečne vozovnice
1. razred: oddaljenost od 2 do 60 km                 25€
2. razred: oddaljenost več kot 60 do vključno 90 km                 35€
3. razred: oddaljenost več kot 90 km                 55€
mesečna subvencionirana kuponska vozovnica za 10 voženj na mesec                 20€

Študentje – imetniki subvencionirane vozovnice za 10 voženj za september

Študentje, ki so na podlagi vloge za študijsko leto 2019/2020 upravičeni do izdaje  subvencionirane vozovnice lahko za mesec september 2020 opravijo nakup subvencionirane vozovnice IJPP za 10 voženj. Nakup bo mogoč le na prodajnem mestu, kjer je bila vloga oddana.

Polletna subvencionirana vozovnica

Razred/oddaljenost     Dijaki* Študenti**
1. razred oddaljenost od 2 do 60 km    112,50€     90€
2. razred oddaljenost več kot 60 do vključno 90 km    162,50€   130€
3. razred oddaljenost več kot 90 km    262,50€   210€
mesečna subvencionirana kuponska vozovnica za 10 voženj na mesec      87,50€     70€

* polletna dijaška velja od 1. 9. 2020 do 31. 1. 2021 in od 1. 2. 2021 do 30. 6. 2021 (za dijake in študente).
** polletna študentska velja od 1. 10. 2020 do 31. 1. 2021.

Letna subvencionirana vozovnica

Razred/oddaljenost Dijaki* Študenti**
1. razred oddaljenost od 2 do 60 km    200€     180€
2. razred oddaljenost več kot 60 do vključno 90 km    300€     270€
3. razred oddaljenost več kot 90 km    500€     450€
mesečna subvencionirana kuponska vozovnica za 10 voženj na mesec    150€     135€

* letna dijaška velja od 1. 9. 2020 do 30. 6. 2021.
** letna študentska velja od 1. 10. 2020 do 30. 6. 2021.

Subvencionirana vozovnica IJPP za mestno območje Ljubljane in Maribora

Upravičenec lahko na območju mestnega prometa Ljubljana in Maribor izvede nakup kombinirane subvencionirane vozovnice IJPP. Za uporabo vseh ostalih mestnih prometov ostaja način izdaje kombinirane subvencionirane mesečne vozovnice ali subvencionirane vozovnice za 10 voženj na mesec nespremenjen, saj so obravnavane vozovnice produkt prevoznika, ki še ni vključen v sistem IJPP.

Cene subvencioniranih mesečnih vozovnic v mestnem prometu za upravičence znašajo:

Mestni promet                                       Mesečna vozovnica

1 cona           2 coni         3 cone

Ljubljana                                      20€            25€            25€

Maribor                                    15,61€                /               /

V vlogi je potrebno pravilno vnesti uporabo mestnega prevoza!

Za subvencionirano mestno vozovnico IJPP, ki je kupljena na podlagi izdane subvencionirane vozovnice IJPP za medkrajevni prevoz, je potrebno doplačilo. Upravičenci lahko izbirajo med mesečnim, polletnim oziroma letnim doplačilom.

Doplačila za mestni promet

Doplačila za mestni promet Mesečna Polletna študentska -jesenska Polletna dijaška Polletna študentska -spomladanska letna študentska Letna dijaška
Doplačila za mestni promet (Ljubljana) 10€ 40€ 50€ 90€ 100€
Doplačila za mestni promet (Maribor) 5€ 20€ 25€ 45€ 50€

O uporabi količinske vozovnice

Količinske vozovnice IJPP (mesečna subvencionirana vozovnica za 10 voženj, polletna subvencionirana vozovnica za 10 voženj, letna subvencionirana vozovnica za 10 voženj) zajemajo pakete po 10 voženj, ki jih potnik lahko uporabi v enem mesecu.
Posamezna kuponska vožnja (kupon) v okviru količinske vozovnice IJPP se uporablja na način in pod pogoji uporabe enkratne vozovnice. Ena kuponska vožnja velja za vožnjo v smeri, ki je zapisana na vozovnici ali v obratni smeri. Smer vožnje je določena ob aktivaciji kupona. Vožnja v obeh smereh relacije z istim kuponom ni dovoljena.
Potnik z aktivirano kuponsko vožnjo (kuponom) lahko prestopa na vozna sredstva (avtobuse in vlake), ki vozijo v smeri vožnje v času veljavnosti vozovnice, ki odvisen od razdalje potovanja. Čas veljavnosti vozovnice določa največji dovoljeni čas med aktivacijo vozovnice (prvo validacijo) in zadnjim prestopom (zadnjo validacijo); potnik lahko po zadnji validaciji nadaljuje vožnjo do cilja z istim voznim sredstvom, četudi je čas veljavnosti vozovnice medtem že potekel. Časi veljavnosti vozovnice so navedeni v spodnji tabeli.

Razdalja relacije Časovna veljavnost
potovanja vozovnice
            do 30 km 90 minut
            do 50 km 120 minut
          do 100 km 180 minut
          do 150 km 240 minut
          do 200 km 360 minut
        nad 200 km 420 minut

Subvencionirana vozovnica IJPP tudi na kartici URBANA

Vsi obstoječi in bodoči imetniki kartice URBANA lahko na kartico naložijo enotno subvencionirano vozovnico IJPP in jo uporabljajo na enak način in pod enakimi pogoji kot na kartici IJPP, ki jo izda upravljavec IJPP. Na kartico URBANA lahko imetniki naložijo katerokoli subvencionirano vozovnico IJPP, v mestnem ali medkrajevnem prometu, do katere so upravičeni.

Imetniki kartice URBANA lahko poleg subvencionirane vozovnice IJPP pod enakimi pogoji kot do zdaj uporabljajo tudi vse ostale storitve, ki so vključene v kartico URBANA.
Pogoj za izdajo subvencionirane vozovnice IJPP na kartici URBANA je, da upravičenci oddajo vlogo za subvencionirano vozovnico in kupijo vozovnico na enem od treh spodaj navedenih prodajnih mest:
– LJUBLJANSKI POTNIŠKI PROMET d.o.o, Slovenska cesta 56, Ljubljana
– AVTOBUSNA POSTAJA d.d., Trg OF 4, Ljubljana
– PAV, d.o.o. Vrhnika, Cankarjev trg 4, Vrhnika

Obstoječi imetniki kartice URBANA morajo ob oddaji vloge na prodajnem mestu svojo kartico prinesti s seboj. Bodoči imetniki kartice URBANA naj na prodajnem mestu zahtevajo, da se subvencionirana vozovnica naloži na kartico URBANA.
Stroški pridobitve kartice URBANA so določeni v ceniku prevoznika LPP.

Pomembne prednosti IJPP

IJPP je kratica za integrirani javni potniški promet, s katerim Ministrstvo za infrastrukturo RS v sistem javnega potniškega prevoza v Sloveniji uvaja enotno vozovnico v obliki brezstične pametne kartice. Gre za projekt, ki je sofinanciran z evropskimi sredstvi. Glavna prednost enotne vozovnice je izdaja in uporaba vozovnice brez predhodne izbire prevoznika, pri čemer potnik le določi relacijo ali cono potovanja na območju izbranega mestnega prometa. Enotna vozovnica velja za prevoz z vlakom, medkrajevnim avtobusom ter mestnim prometom v Ljubljani in Mariboru. Pomembna prednost je tudi to, da lahko na območju mestnega pometa potnik z mestno vozovnico poleg vozil mestnega prevoznika uporablja tudi vlake in avtobuse v medkrajevnem prometu, kadar ustavljajo na tem območju.

Občinskih subvencij ni možno uveljavljati na prodajnih mestih Slovenskih železnic!

Vse informacije  o subvencioniranih vozovnicah so na voljo na telefonski številki 080 45 77 ali na www.ijpp.si.