Test – objava

Politika zasebnosti DRUŽBE SŽ – POTNIŠKI PROMET, D. O. O.

Spoštovanje zasebnosti posameznikov, vključno z varovanjem osebnih podatkov posameznikov, je za SŽ – Potniški promet, d. o. o. (v nadaljevanju SŽ-PP), bistvenega pomena. V celoti spoštujemo naše zaveze po zakoniti, pošteni in pregledni obdelavi osebnih podatkov ter z ustreznimi ukrepi zavarovanja skrbimo, da do osebnih podatkov ne dostopajo nepooblaščene osebe, ohranjamo njihovo zaupnost in celovitost ter preprečujemo njihovo izgubo oziroma nenamerno uničenje ves čas obdelave. V nadaljevanju se lahko podrobneje seznanite z informacijami o obdelovanju vaših osebnih podatkov.

1. PODATKI O UPRAVLJAVCU OSEBNIH PODATKOV

Naziv: SŽ – Potniški promet, d. o. o.
Sedež: Kolodvorska 11, Ljubljana
Davčna številka: SI89393686
Matična številka: 6017274000
Telefon: 01 2912402
Spletni naslov: www.slo-zeleznice.si
Naslov e-pošte: [email protected]
E-pošta pooblaščenca za varstvo osebnih podatkov: [email protected]

2. ZBIRANJE IN UPORABA OSEBNIH PODATKOV

2.6 Sodelovanje v nagradnih igrah

Kaj zbiramo: Kadar sodelujete v kateri od nagradnih iger, ki jih organizira ali pri katerih sodeluje SŽ-PP, in ste v okviru prijave k sodelovanju v nagradni igri oziroma na dogodku posredovali svoje osebne podatke, SŽ-PP vaše podatke lahko obdeluje kot samostojni upravljavec zbirk osebnih podatkov ali kot skupni upravljavec zbirke osebnih podatkov z organizatorjem oziroma drugimi osebami, s katerimi sodeluje pri izvedbi nagradne igre oziroma dogodka.

Osebni podatki, ki jih zbiramo pri nagradnih igrah, so: ime in priimek, naslov, elektronski naslov in v primeru nagrajencev njihova davčna številko. V kolikor gre za mladoletno osebo, pa tudi ime in priimek zakonitega zastopnika.

Nagradne igre običajno potekajo na družabnih omrežjih Facebook in Instagram ali pa so objavljene na spletni strani SŽ. Splošni pogoji sodelovanja v nagradnih igrah so objavljeni na spletni strani www.slo-zeleznice.si.

Pri sodelovanju v nagradnih igrah na družabnih omrežjih Facebook in Instagram se osebni podatki sodelujočih lahko prenesejo v tretje države, pri čemer se upoštevajo splošni pogoji uporabe navedenih družabnih omrežij.

Zakaj zbiramo: Vaše osebne podatke obdelujemo za namen izvedbe nagradne igre oziroma dogodka ter za podelitev nagrad.

Koliko časa hranimo: Osebne podatke o sodelujočih v nagradni igri hranimo do zaključka izvedbe posamezne nagradne igre oziroma 10 let v primeru prejema nagrade.

Pravna podlaga: SŽ-PP vaše podatke obdeluje na podlagi vaše privolitve in Zakona o dohodnini (davčna številka).

[1] IJPP vozovnice so vozovnice za integrirani javni potniški promet, ki vam omogočajo potovanje z eno od IJPP vozovnic, tako na vlaku kot na avtobusih. Več o tem na spletni strani https://nakup.ijpp.si/.

3. OBDELOVANJE OSEBNIH PODATKOV NA PODLAGI ZAKONITIH INTERESOV

V SŽ-PP osebne podatke v določenih primerih in glede na kategorijo posameznikov obdelujemo na podlagi zakonitih interesov.

3.1. Podatki o nakupih in uporabi imenskih vozovnic

Kaj zbiramo: Vaše podatke o nakupih in uporabi imenskih vozovnic obdelujemo v psevdonimizirani obliki, in sicer obdelujemo naslednje podatke: CUID številko, vrsto vozovnice, relacijo potovanja, vrsto vlaka, ceno vozovnice, datum nakupa, način plačila, postajo nakupa, način nakupa (prodajni kanal), datum potovanja.

Zakaj zbiramo: Vaše podatke o nakupu in uporabi imenskih vozovnic obdelujemo za namene poročanja in poslovnega odločanja.

Koliko časa hranimo: Podatke v psevdonimizirani obliki hranimo trajno.

Pravna podlaga: Podatki se obdelujejo na podlagi zakonitega interesa.

3.2. Podatki o klicih in elektronski pošti

Kaj zbiramo: Vaše podatke o klicih na telefonski številki 080 81 11 in 080 19 10 ter o dopisovanju po elektronski pošti na naslova [email protected] in [email protected] obdelujemo v psevdonimizirani obliki, in sicer obdelujemo naslednje podatke: število prejetih, odgovorjenih, neodgovorjenih klicev, uro in datum klica, trajanje klica, čas pogovora in kodo agenta, ki je sprejel klic, vsebino klica, število prejetih elektronskih sporočil, kdaj je bila elektronska pošta sprejeta in odgovorjena, vsebino elektronske pošte.

Zakaj zbiramo: Vaše podatke o klicih in elektronski pošti obdelujemo za namene poročanja in poslovnega odločanja ter optimiziranje procesa dela.

Koliko časa hranimo: Podatke v psevdonimizirani obliki hranimo 10 let.

Pravna podlaga: Podatki se obdelujejo na podlagi zakonitega interesa.

3.3. Podatki o pritožbah, pohvalah, predlogih in pripombah ter zahtevkih za reklamacijo, odškodnino, povračilo in kompenzacijo v primeru dnevnih zamud vlaka

Kaj zbiramo: Vaše podatke o pritožbah, pohvalah, predlogih in pripombah ter zahtevkih za reklamacijo, odškodnino, povračilo in kompenzacijo v primeru dnevnih zamud vlaka obdelujemo v psevdonimizirani obliki, in sicer obdelujemo naslednje podatke: število pritožb, pohval, predlogov in pripomb ter zahtevkov za reklamacijo, odškodnino, povračilo, vsebino posameznega zahtevka, kdaj je bil zahtevek prejet.

Zakaj zbiramo: Navedene podatke obdelujemo za namene poročanja in poslovnega odločanja.

Koliko časa hranimo: Podatke v psevdonimizirani obliki hranimo 10 let.

Pravna podlaga: Podatki se obdelujejo na podlagi zakonitega interesa.

4. OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV PRI VIDEONADZORU

4.1. Snemanje na javnih prireditvah

Kaj zbiramo: Vsak posameznik, ki se udeleži večje ali javne prireditve (kot nastopajoči ali kot gledalec) se mora zavedati, da obstaja na takšni prireditvi večja verjetnost, da bo posnet. Na tovrstnih prireditvah tako lahko posnamemo in objavimo posnetek o dogodku kot takšnem oz. posnamemo reportažo, ki vključuje podobe posameznika, pri čemer pazimo, da posameznik ni osrednji motiv posnetka. Pred izvedbo tovrstne prireditve vedno objavimo obvestilo o tem, da bo prireditev snemana.

Zakaj zbiramo: SŽ-PP fotografije oz. videoposnetke obdeluje za namen objave fotogalerije dogodka oz. videoprispevka in naknadne promocije.

Koliko časa hranimo: SŽ-PP hrani osebne podatke, nastale ob snemanju dogodkov, 5 let od njihovega nastanka. Če želite, da se objavljena fotografija, na kateri ste vi osrednji motiv posnetka, odstrani, ali če se ne želite pojaviti v kadru oz. z izjavo ne želite sodelovati v videoprispevku, vas prosimo, da nam to vnaprej oziroma čim prej sporočite na [email protected].

Pravna podlaga: Podatki se obdelujejo na podlagi Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1).

4.2. Videonadzor pri vstopu v objekte in vlake

Kaj in zakaj zbiramo: Za namen varstva in zavarovanja premoženja in zaposlenih pred grožnjami in nasiljem in v podobnih primerih, ko brez obdelave osebnih podatkov posameznikov ne bi mogli zavarovati in uveljaviti lastnih zakonitih interesov in pravic, ki jih v skladu z zakonodajo uživamo, kar vključuje tudi izvajanje videonadzora zaradi razjasnitve okoliščin kaznivih dejanj zoper zaposlene in premoženje podjetja v vlakih, postajnih objektih in infrastrukturi ter nadzorovanje dostopov v poslovne stavbe podjetja zaradi preprečevanja dostopa nepooblaščenim osebam v poslovne prostore in zaradi zagotavljanje hišnega reda v poslovnih prostorih.

Koliko časa hranimo: Videoposnetki se hranijo 14 dni.

Pravna podlaga: Podatki se obdelujejo na podlagi Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1).

5. KATEGORIJE UPORABNIKOV OSEBNIH PODATKOV

Vaše osebne podatke obdelujejo zaposleni v SŽ kontaktnem centru, na SŽ prodajnih mestih, osebje na vlakih in zaposleni v Skupini Slovenske železnice, d .o. o., ki se ukvarjajo z obdelavo pritožb, pohval, pripomb in reklamacij, obračunom in pripravo poročil, ter zaposleni na področju računovodstva in informacijske tehnologije.

Vaših osebnih podatkov ne posredujemo tretjim osebam. Občasno pa smo primorani vaše osebne podatke posredovati določenim zunanjim uporabnikom, če ti izkažejo ustrezno pravno podlago za pridobitev vaših podatkov. Takšni uporabniki so navadno različni državni organi, ki vaše osebne podatke potrebujejo v okviru uradnih postopkov, ki jih vodijo, ter drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu ali osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.

Morebitno zahtevo za pridobitev vaših osebnih podatkov s strani tretjih oseb vedno preverimo, da ugotovimo, če prihaja od upravičenega prosilca in če le-ta ima ustrezno pravno podlago za njihovo pridobitev. V primeru, da zahteva za pridobitev podatkov ni popolna, vsakršno posredovanje vaših podatkov zavrnemo.

6. KATEGORIJE OBDELOVALCEV OSEBNIH PODATKOV

Kot večina podjetij, tudi SŽ-PP za posamezne dele obdelav osebnih podatkov angažira različne pogodbene obdelovalce, ki opravljajo del storitev namesto nje, pri čemer s takšnimi pogodbenimi obdelovalci osebnih podatkov sklenemo ustrezne zakonsko predpisane pogodbe o obdelavi osebnih podatkov, v katerih jih zavežemo k enakemu standardu varstva osebnih podatkov, kot če bi te izločene dele obdelav osebnih podatkov izvajali sami. Pogodbeni obdelovalci podatke obdelujejo zgolj za namen izvajanja pogodbeno opredeljenih storitev za SŽ-PP in za noben drug namen, niti jih ne smejo uporabljati za lastne namene ali namene tretjih oseb.

Seznam kategorij obdelovalcev vaših osebnih podatkov je razviden v nadaljevanju:

Kategorija obdelovalca Predmet pogodbene obdelave
zunanji pogodbeni izvajalci sistema s prodajo vozovnic – ticketing vzpostavitev, vzdrževanje, nadgradnja in podpora sistemu za prodajo vozovnic
ponudniki storitev plačilnega prometa izvajanje plačil
zunanji pogodbeni izvajalci klicnega centra vzpostavitev, vzdrževanje, nadgradnja in podpora klicnega centra
izvajalci IT storitev – Slovenske železnice, d. o. o. izvajanje storitev vzdrževanja sistemov, administracije ter razvoja sistemov in aplikacij
pogodbeni partner pri dogodku izvajanje aktivnosti v zvezi z izvedbo dogodka
tiskarne izvajanje storitev tiskanja dokumentov
organizatorji prireditev organizacija prireditev
zunanji izvajalci videonadzora za namen varstva in zavarovanja premoženja in zaposlenih pred grožnjami in nasiljem

7. VAROVANJE ZASEBNOSTI

V SŽ-PP izvajamo fizične, organizacijske in tehnične ukrepe za varovanje podatkov pred izgubo, krajo, nedostopnostjo in nepooblaščeno uporabo. Vaše podatke varujemo v skladu z veljavno zakonodajo in z internimi akti, ki urejajo varstvo in zavarovanje osebnih podatkov v SŽ-PP ter področje informacijske varnosti.

8. UVELJAVLJANJE PRAVIC V ZVEZI Z OSEBNIMI PODATKI

Družba v skladu z določbami Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov (Uredba EU 2016/679) zagotavlja posamezniku, na katerega se nanašajo osebni podatki, uresničevanje pravic, ki so opredeljene v določbah od 12. do 23. člena, ter drugih pravic, ki jih zagotavljata Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov (Uredba EU 2016/679) in vsakokrat veljavni zakon o varstvu osebnih podatkov.

Pravica do seznanitve: Vedno imate pravico do seznanitve ali se v zvezi z vami obdelujejo osebni podatki in če se, dostop do osebnih podatkov in naslednje informacije: (a) namene obdelave; (b) vrste zadevnih osebnih podatkov; (c) uporabnike ali kategorije uporabnika, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki; (d) predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov ali, če to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja; (e) kadar osebni podatki niso zbrani od vas, vse razpoložljive informacije v zvezi z njihovim virom.

Pravica do popravka: Imate pravico, da popravimo netočne osebne podatke v zvezi z vami ter, ob upoštevanju namenov obdelave, pravico do dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov.

Pravica do izbrisa: Pravico imate doseči, da vaše osebne podatke izbrišemo, kadar velja eden od naslednjih razlogov: (a) osebni podatki niso več potrebni v namene, za katere so bili zbrani ali kako drugače obdelani; (b) kadar prekličete privolitev, na podlagi katere poteka obdelava, in kadar za obdelavo ne obstaja nobena druga pravna podlaga; (c) kadar obdelavi ugovarjate, za njihovo obdelavo pa ne obstajajo nobeni prevladujoči zakoniti razlogi; (d) osebni podatki so bili obdelani nezakonito.

Pravica do omejitve obdelave: Pravico imate doseči, da omejimo obdelavo vaših osebnih podatkov, kadar velja eden od naslednjih primerov: (a) kadar oporekate točnosti podatkov, in sicer za obdobje, ki nam omogoča preveriti točnost osebnih podatkov; (b) je obdelava nezakonita, vi pa nasprotuje izbrisu osebnih podatkov ter namesto tega zahteva omejitev njihove uporabe; (c) vaših osebnih podatkov ne potrebujemo več za namene obdelave, temveč jih vi potrebujete za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov; (d) če ste vložili ugovor v zvezi z obdelavo, ki temelji na zakonitih interesih, dokler se ne preveri, ali naši zakoniti razlogi prevladajo nad vašimi razlogi.

Pravica do prenosljivosti podatkov: Pravico imate, da prejmete svoje osebne podatke, ki ste nam jih posredovali, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, in pravico, da te podatke posredujete drugemu upravljavcu, kadar obdelava temelji na vaši privolitvi ali se obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi. Na vašo zahtevo, kadar je to tehnično izvedljivo, se lahko osebni podatki neposredno prenesejo k drugemu upravljavcu.

Pravica do ugovora: Kadar vaše podatke obdelujemo na podlagi zakonitega interesa, imate pravico ugovarjati taki obdelavi osebnih podatkov. Vaše osebne podatke prenehamo obdelovati, razen če dokažemo nujne razloge za obdelavo, ki prevladajo nad vašimi interesi, pravicami in svoboščinami, ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.

Pravica do preklica: V primeru, da ste kot posameznik privolili v obdelavo osebnih podatkov za enega ali več namenov obdelave osebnih podatkov, imate kadarkoli pravico preklicati svojo privolitev. Upravljavec bo po prejemu preklica vaše privolitve v enega ali več namenov obdelave vaše osebne podatke nemudoma prenehal obdelovati v ta namen. Preklic soglasja za obdelavo osebnih podatkov ne vpliva na zakonitost obdelave osebnih podatkov v zvezi z vami do vašega preklica

Posameznik, ki je osebne podatke podal ob naročilu imenske vozovnice ali kartice ugodnosti, lahko svoje pravice do popravka in izbrisa oziroma omejitve obdelave in prenosljivosti osebnih podatkov uveljavlja z izpolnitvijo obrazcev, ki so objavljeni na spletni strani SŽ, oziroma jih imetnik kartice pridobi na vseh prodajnih mestih SŽ-PP. Izpolnjen in podpisan obrazec oddate na blagajni SŽ-PP, opremljeni s stacionarnim terminalom. Posameznik lahko svoje pravice do popravka in izbrisa oziroma omejitve obdelave, ugovora, preklica in prenosljivosti glede ostalih osebnih podatkov uveljavlja z vložitvijo pisne zahteve, ki jo odda na blagajni SŽ-PP, opremljeni s stacionarnim terminalom. Družba o vaši zahtevi, na katerega se nanašajo osebni podatki, odloči v roku enega meseca od prejema popolne zahteve, ta rok pa se po potrebi lahko podaljša za največ dva dodatna meseca.

Če družba ne odloči o zahtevku, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali če menite, da se vaši osebni podatki shranjujejo ali kako drugače obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, imate pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu RS.

9. DRUGE INFORMACIJE

Morebitna vprašanja v zvezi s to politiko, pripombe, komentarje in prošnje za pomoč v zvezi z uveljavljanjem vaših pravic, povezanih z obdelavo vaših osebnih podatkov, lahko naslovite na pooblaščeno osebo za varstvo podatkov v skupini Slovenske železnice, ki je dosegljiva na naslovu Slovenske železnice, d. o. o., Kolodvorska 11, 1506 Ljubljana, s pripisom »za pooblaščeno osebo za varstvo podatkov«, ali na elektronskem naslovu: [email protected].

Potrudili se bomo, da odgovor prejmete v najkrajšem možnem času.

10. POSODABLJANJE POLITIKE ZASEBNOSTI

SŽ-PP si pridržuje pravico posodobiti to politiko zasebnosti. Morebitne spremembe te politike zasebnosti začnejo veljati naslednji dan po objavi na spletni strani www.slo-zeleznice.si.

Nadaljnja uporaba spletnih strani, mobilnih aplikacij ali storitev SŽ-PP po objavljenih spremembah politike zasebnosti pomeni, da ste s spremembami seznanjeni.

Grafika z vlakom, železniško postajo in pripisoma "Z vlakom po kulturo" in "V zgodovinska mesta Slovenije".