6 dejstev o porabi energije na Slovenskih železnicah

***

  1. Slovenske železnice uporabijo 50 % energije iz obnovljivih virov
  2. Železniški promet v Sloveniji porabi 1 % vse energije, ki jo porabi prometni sektor
  3. Na SŽ učinkovitost merimo s 6 ključnimi kazalniki okoljske uspešnosti za železniški sektor
  4. Železnica v Sloveniji ustvarja nizke emisije CO2, ki so primerljive s emisijami drugih železnic v Evropi
  5. Na SŽ 87 % energije porabijo tirna vozila, 11 % objekti in 2 % cestna vozila.
  6. Leta 2020 smo na SŽ izboljšali energetsko učinkovitost tirnih vozil in objektov

***

1. Slovenske železnice uporabijo 50 % energije iz obnovljivih virov

Železnica ima ključno prednost v primerjavi z drugimi oblikami prevoza, saj že danes za prevoz potnikov in tovora uporablja električno energijo, ki je v 50 odstotkih pridobljena iz obnovljivih virov. Pri prevozu potnikov med Mariborom in Ljubljano tako železnica porabi povprečno šestkrat manj energije na potnika, kot je porabljene v cestnem avtomobilskem prometu.

2. Železniški promet v Sloveniji porabi 1 % vse energije, ki jo porabi prometni sektor

Promet v Sloveniji je leta 2017 porabil 38 odstotkov vse energije v državi. Pri prometu največji delež  energije porabi cestni promet, delež železniškega prometa pa je le okrog 1 odstotka. Železnice danes prepeljejo 77 odstotkov vlakov na električni pogon. Pri tem ima železnica izrazito prednost, saj za zdaj nobena druga zvrst prometa ne more uporabljati električne energije za komercialni transport v takšnem obsegu.

3Na SŽ učinkovitost merimo s 6 ključnimi kazalniki okoljske uspešnosti za železniški sektor

Mednarodna železniška zveza – UIC določa šest ključnih kazalnikov okoljske uspešnosti za železniški sektor, in sicer s kazalniki porabe energije, uporabe obnovljive energije, emisij toplogrednih plinov (CO2), onesnaževanja zraka (PM in NOX), emisij hrupa in odvzema zemlje na potniški kilometer ali brutotonski kilometer. Petdeset držav članic UIC, med njimi tudi Slovenija, je leta 2011 podpisalo deklaracijo Sustainable Mobility & Transport in začelo poročati o napredku na področju trajnosti ter začelo uresničevati zaveze deklaracije.

4. Železnica v Sloveniji ustvarja nizke emisije CO2, ki so primerljive s emisijami drugih železnic v Evropi

Kazalniki emisij CO2 oziroma izpusti skupine SŽ pri elektro vleki so primerljivi z drugimi železnicami v EU. Izpusti CO2 pa so se v zadnjih letih v Sloveniji še zmanjšali, in sicer zaradi visokega odstotka električne energije iz obnovljivih virov, elektrifikacije proge Pragersko-Hodoš ter zamenjave dizelske vleke z električno vleko.

Evropske železnice si v zadnjih letih znatno prizadevajo povečati porabo električne energije iz obnovljivih virov. Dekarbonizacija proizvodnje električne energije je ključna pri zmanjševanju emisij CO2, večji kot je odstotek električne energije iz obnovljivih virov, ki se uporablja za vleko, nižja je raven izpustov emisije CO2 v ozračje.

5.Na SŽ 87 % energije porabijo tirna vozila, 11 % objekti in 2 % cestna vozila.

Na Slovenskih železnicah s sistemom učinkovite rabe energije spremljamo 80 odstotkov vse porabljene  energije. V sistem so vključeni vsi večji porabniki. Znotraj omenjenega sistema ločimo tri vrste pomembnih porabnikov energije:

  • Tirna vozila – porabijo 87 % energije,
  • Objekti – porabijo 11 % energije,
  • Cestna vozila – porabijo 2 % energije.

6. Leta 2020 smo na SŽ izboljšali energetsko učinkovitost tirnih vozil in objektov

Leta 2020 smo na SŽ dosegli cilje energetske učinkovitosti, ki jih je zastavilo poslovodstvo. Izboljšali smo energetsko učinkovitost na tirnih vozilih in objektih v skupini SŽ. Razlogov za  to je več, saj na rabo energije poleg uresničevanja tehnično, tehnoloških in organizacijskih ukrepov vplivajo tudi nadgradnje oziroma modernizacije prog, povečanje njihove nosilnosti in propustnosti ter elektrifikacija prog. Pomembno je prav tako na energetsko učinkovitost Slovenskih železnic vplivala nižja poraba energije zaradi vpliva zdravstvene krize, ter sistematično ukvarjanje z rabo in porabo energije, ki se je začelo s prevzemom standarda ISO 50001.

Poraba energije se na SŽ zmanjšuje že od leta 2018. Z nižanjem porabe energije tako pomembno vplivamo tudi na stroške za energijo v podjetju, ki so nedvomno pomembni v deležu vseh stroškov skupine SŽ.

Objavljena vsebina je izsek iz Letnega poročila o delovanju sistema učinkovite rabe energije v skupini SŽ za leto 2020, (pdf) ki ga je pripravila Štabna služba za notranji nadzor, kakovost in okolje (NNKO) pri SŽ, d. o. o. Vir prispevka: revija Nova proga.

graf izpusti

Vir: http://kazalci.arso.gov.si/