Obvestilo o videonadzoru

Obvestilo posameznikom po 13. členu Splošne uredbe o varstvu podatkov glede obdelav osebnih podatkov z videonadzorom v objektih ter pripadajočih zemljiščih upravljalca SŽ-Potniški promet, d. o. o.

 

Upravljavec zbirke osebnih podatkov: SŽ-Potniški promet, d. o. o., Kolodvorska 11, 1000 Ljubljana

 

Videonadzor za upravljavca izvaja družba: SŽ-ŽIP, d. o. o., T 031 779 340, E [email protected]

 

Odgovorna oseba za obveščanje posameznikov glede obdelave osebnih podatkov:

Vodja službe za varovanje SŽ-ŽIP, d. o. o., Ilija Cvetković, T +386 1 29 15 012

E [email protected] ali E [email protected].

 

Kontakti pooblaščene osebe upravljavca za varstvo osebnih podatkov (DPO):

SŽ, d. o. o., Kolodvorska 11, 1506 Ljubljana, s pripisom »za pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov« ali E [email protected]

 

Namen obdelave osebnih podatkov:

SŽ-Potniški promet, d. o. o., je upravljavec zbirke video posnetkov, ki nastajajo pri videonadzoru vstopov v poslovne objekte družbe SŽ-Potniški promet, d. o. o., in izstopov iz njih. Videonadzor vstopov v poslovne objekte se izvaja z namenom zagotavljanja varnosti ljudi in premoženja.

Videonadzor se izvaja tudi v delovnih prostorih družbe SŽ-Potniški promet, d. o. o., v katerih je to nujno za varovanje poslovne skrivnosti ter ljudi in premoženja, tega namena pa ni mogoče doseči z milejšimi sredstvi.

Videonadzor se izvaja tudi v prevoznih sredstvih v javnem potniškem prometu za namen varnosti ljudi in premoženja.

 

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov:

Zakoniti interes iz točke 6/1(f) člena Splošne uredbe o varstvu podatkov v povezavi s 77. členom ZVOP-2 (videonadzor vstopov v poslovne prostore in izstopov iz njih), 78. členom ZVOP-2 (videonadzor v delovnih prostorih) in 79. členom ZVOP-2 (videonadzor v prevoznih sredstvih, namenjenih javnemu potniškemu prometu).

 

Obrazložitev zakonitih interesov:

Upravljavec je izvedel oceno zakonitih interesov in ugotovil, da je vzpostavitev videonadzora za varovanje ljudi in premoženja upravljavca, pa tudi potnikov in zaposlenih, nujno potrebna, ter da teh namenov ni mogoče doseči z milejšimi sredstvi. Interesi ali temeljne pravice in svoboščine posameznikov ne prevladajo nad zakonitim interesom upravljavca.

 

Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov, če obstajajo: 

  • pogodbeni obdelovalec SŽ-ŽIP, d. o. o.,
  • pristojni državni organi (npr. policija, sodišče),
  • drugi uporabniki, ki imajo za pridobitev osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.

 

Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo ter o obstoju avtomatiziranega sprejemanja odločitev:

Posnetkov videonadzornega sistema ne prenašamo v tretje države niti jih ne uporabljamo za avtomatizirano odločanje na podlagi profilov.

 

Obdobje hrambe osebnih podatkov:

Posnetki videonadzornega sistema 77. člen ZVOP-2 (videonadzor vstopov v poslovne prostore in izstopov iz njih) in 78. člen ZVOP-2 (videonadzor v delovnih prostorih) se shranjujejo do 90 dni, potem se samodejno izbrišejo.

Posnetki videonadzornega sistema v prevoznih sredstvih (79. člen), namenjenih javnemu potniškemu prometu, se hranijo do 7 dni, nato pa se izbrišejo oziroma uničijo.

Če je določeni videoposnetek potreben za uveljavitev varovanih interesov, je izločen iz zbirke, hranjen ločeno in toliko časa, dokler je potreben za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo teh interesov.

 

Informacije o obstoju pravic posameznika:

Pri upravljavcu lahko uveljavite naslednje pravice: pravico dostopa do podatkov, pravico do izbrisa podatkov, pravico do omejitve obdelave in pravico do ugovora, ob upoštevanju njihove narave.

Dostop do osebnih podatkov lahko tako zahtevate z navedbo (čimbolj) točnega časa, ko ste se nahajali na območjih oziroma v objektih, ki so pod videonadzorom. Vaš posnetek vam bomo lahko zagotovili le v primeru, če vas bomo lahko na posnetku nedvoumno identificirali in če bodo tehnične možnosti omogočale prikrivanje podobe vseh ostalih določljivih posameznikov na posnetku.

Upravljavec lahko na zahtevo izbriše osebne podatke, če je izpolnjena ena od okoliščin, navedenih v členu 17(1) Splošne uredbe o varstvu podatkov, vendar pod pogojem, da ne velja nobena od izjem, navedenih v členu 17(3) Splošne uredbe o varstvu podatkov.

Pravico do omejitve obdelave lahko uveljavljate, če so izpolnjeni pogoji iz člena 18(1) Splošne uredbe o varstvu podatkov. Pravico do ugovora obdelavi lahko uveljavljate, če so izpolnjeni pogoji iz člena 21(1) Splošne uredbe o varstvu podatkov.

 

Informacija o pravici do vložitve pritožbe pri nadzornem organu:

Če upravljavec ne ugodi vaši zahtevi po uveljavitvi pravice, lahko zahtevate varstvo z vložitvijo ugovora/pritožbe pri Informacijskem pooblaščencu, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana.

 

Ali je zagotovitev osebnih podatkov zakonska ali pogodbena obveznost:

Ne.

 

Ali mora posameznik zagotoviti osebne podatke ter kakšne so morebitne posledice, če jih ne zagotovi:

Ne, vendar pa se posameznik videonadzoru v določenih objektih ne more izogniti.

 

SŽ-Potniški promet, d. o. o.

Ljubljana, 26. 7. 2023

 

Več o varstvu osebnih podatkov:

Varovanje osebnih podatkov